Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - ALAPFOGALMAK 2.
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZI ALAPFOGALMAK /Függöny-től konfliktus-ig /


 
FÜGGÖNY
Többféle változata ismeretes.
1. Az előfüggöny
A színpadot a nézőtértől elfedő, eltávolítható felület. A mai színház nélkülözhetetlennek tetsző alkatrésze.
- kortina
A felülről leengedett függönytípus.
- kulissza-függöny
A kétfelől össze és széthúzható függöny.
- bayreuthy-függöny
Kétfelől leomló és a színpadnyílás két sarkába felhúzható függöny.
2. A vasfüggöny
1882. óta tüzrendészeti okokból kötelező.
3. Reklámfüggöny
A múlt század 60-as éveitől használatos, célja a hirdetések elhelyezése.
4. A tüllfüggöny
Bizonyos optikai hatások keltésére kiválóan alkalmas.
Nem tartozik az említett fogalomba a díszleteket helyettesítő drapériák, a függönyszerű takarások, a háttérfüggönyök és a függönyt ábrázoló díszletek!


GÁZSI
Francia szó.
A színész munkájáért járó tiszteletdíj.


GENREKÉP
" Zsánerkép "-nek is mondjuk.
Tipikus helyzeteket ábrázoló, rövid, zárt jelenet.


GÉPMŰVÉSZETEK
Olyan művészeti ágak, amelyekben gépi-technikai segédeszközök igénybevétele útján realizálódik vagy válik hozzáférhetővé a művészi alkotás.
Ilyen pl: a filmművészet, hangjáték, tv.dráma stb.


GESZTIKULÁLÁS
Érzelmek, gondolatok kifejezésére vagy nyomatékossá tételére, esetleg a szöveg aláfestésére szolgáló taglejtések, kézmozdulatok.
Lehet tudatos vagy önkéntelen.
Élénksége vagy hiánya a színész ábrázoló eszközei közé tartozik.
A túlzott gesztikulálás ágálásnak, erőlködésnek hat!


GESZTUS
Taglejtés, kéz és karmozdulat, a színész egyik legfontosabb kifejező eszköze.
Önmagában nem állhat meg, alkalmazkodnia kell harmonikusan az elmondott szöveghez, a dikcióhoz, és az arcjátékhoz, mimikához.


GROTESZK
Színpadi vonatkozásban olyan hatásjelenség, amelyben a szélsőségesen ellentétes hatóelemek / fenséges és torz, tragikus és alpárian nevetséges / keveredése a szokatlanság erejével kelt komikus hatást.
Képviselői: - Victor Hugo
- Beckett
- Ionesco stb.


GYERMEKSZEREP
Egyes színművekben előforduló olyan alakítás, amelyet csak gyermekkel lehet hitelesen eljátszani.
Hátránya, hogy igazi színészi alkotást gyermektől ritkán várhatunk el, ezért gyakran felnőttek játsszák.


GYORSÖLTÖZÉS
A színész gyors ruhaváltása, amikor nincs ideje az öltözőbe menni, hanem a színfalak mögött öltözik át.


HABITUÉ
Francia szó.
A színház szakmán kívüli rendszeres látogatója és barátja, akinek bizonyos előjogai is vannak / próbára beülés, stb. /


HANGFÜGGÖNY
A hangjátékban a hangképeket, jeleneteket elválasztó és összekötő akusztikai mozzanat jelképes elnevezése.


HANGSÚLY
A beszéd logikailag és emocionálisan fontos elemeinek kiemelése hangnyomaték segítségével.
A színpadi hangsúlyt azonban nem a mondat logikai tartalma, hanem mindig a drámai jellem és a helyzet határozza meg! Ezért a színpadi dialógusokban sokszor olyan szavak válnak hangsúlyosakká, amelyek egyébként nem lennének azok.
A hangszín, a hangmagasság vagy a beszédtempó hirtelen megváltoztatása, a fontos szavak vagy mondatszakaszok elé iktatott várakozást keltő kisebb szünetek, a beszédet kísérő arcjáték vagy gesztus mind a hangsúlyozás szolgálatában állnak.


HANGULAT
1. Színházi értelemben egy egész színmű vagy az azt interpretáló előadás hangulata.
2. A hangulat igen lényeges eleme a színészi játéknak is.
A színjátszás technikájának fontos eleme, hogy a színész tudjon uralkodni a hangulatain - rosszkedvét, vagy indokolatlan jókedvét - a közönség ne vegye észre!


HANGULATI EGYSÉG
Egy színpadi produkció valamennyi résztvevőjének azonos tónusú érzelmi magatartása.
Megteremtése elsősorban a rendező feladata!


HÁRMAS EGYSÉG
A francia klasszicizmus dramaturgiai alaptörvénye, amely magában foglalja a cselekmény, a hely és az idő egységének követelményét.
A színjáték cselekményéhez semmiféle epizód nem járulhat, a színhely az előadás során nem változhat, s a cselekménynek 24 órán belül kell lefolynia!


HÁROMFELVONÁSOS
A drámai szerkezet leggyakoribb formája.
1. Protasis / bevezetés-expozíció /
2. Epitasis / bonyodalom /
3. Katasztrófa / megoldás /
Ismerünk még egy - illetve ötfelvonásost!


HATÁS
A színjátéknak, mint művészi alkotásnak, a közönség emocionális befolyásolása az előadás tartalmának és tendenciájának megfelelő gondolatok és érzelmek felkeltése által.
A színház más művészetektől eltérően azonnali hatáskeltésre törekszik, s az eredményt a közönség reakcióin azonnal le is tudja mérni!
A színpadi kifejezőeszközök túlzott felhasználását a hatás érdekében hatásvadászatnak nevezzük. / túlzott mimika, mértéktelen mozgás és gesztikuláció, stb. /


HÁTSÓ SZÍNPAD
A nagy színpad mögötti s vele összefüggő színpadtér, melyet a műsoron futó darab díszletelemeinek tárolására használják.
Előfordul, hogy a színpadképbe is bevonják.


HELYZET
A hősök - szereplők tettei, valamint objektív adottságaik révén kialakult feltételek összessége a drámában, azok a körülmények, melyek a hősöket újabb - tragikus vagy komikus - elhatározásokra, tettekre bírják.


HŐS
Elsőrendű színészi szerepkör, melynek több változata ismeretes.
1. ifjú
2. tragikus / Hamlet /
3. szerelmes / Rómeó /
4. jellemhős / Posa márki a Don Carlosban /


HÚZÁS
A gyakorlati színházi dramaturgiában használatos műszó a színpadi szöveg rövidítésének jelölésére.
A rendező szuverén joga!
A húzás okai lehetnek: - a darab túlzott terjedelme
- egyes részek elavultsága
- dramaturgiailag hibás dialógusok
- politikai vagy erkölcsi szempontból kifogásolható mozzanatok
- a színésznek túl nehéz az a rész


IDŐ
A jelenségek tartamának mértéke, illetve a mozgás egymás után következő mozzanatainak kiterjedése.
A színházi előadásnál két időviszonylattal kell számolnunk:
1. Cselekményidő
Az az idő, amely a cselekmény kezdetétől a végéig eltelik, ez órákkal, évekkel vagy ennél is nagyobb egységekkel mérhető.
2. Játékidő
Az előadás kezdetétől a végéig tart, tehát átlagban 2 - 4 óra között mozog.


IHLET
Az a sajátos lelki állapot, amely minden művészi alkotás lélektani előfeltétele.
Más művészekkel szemben a színész nem várhatja meg ennek az alkotó lelki állapotnak önkénytelen jelentkezését, hanem magának kell felidéznie amikor színpadra lép!


ILLÚZIÓ SZÍNPAD
Olyan színpad, amely a hősök ruházatának, beszédének, mozgásának és a cselekmény helyszínének , lefolyásának megjelenítésével a valószerűség képzetét akarja kelteni a nézőben.
A közönség beleélheti magát a cselekménybe, érzelmeiben, fantáziájában azonosulhat a hősökkel, jelen lehet a színi cselekményben.


IMPRESSZÁRIÓ
Színházi ügynök.
Művészek szerződtetését, pályájuk egyengetését, fellépéseik, szerepléseik megszervezését és propagálását végzi. / Menedzser /


IMRESSZIONIZMUS
A színházművészetben pillanatnyi benyomásokra és hangulati hatásokra épülő színészi játékmód.
Eleve lemond mind a jellemrajz, mind az alak megszerkesztéséről!


INGAJÁTÉK / PENDLI /
A vendégfellépésnek az a formája, amikor a színész ugyan azon az estén két különböző színház előadásán játszik.


INTERPRETÁCIÓ
Jelentései: magyarázat, értelmezés, előadás.
A színjátszás egyik alapvető funkciója, az írott dráma színpadi megvalósítása.
Írói mű előadása a színpadon másképp nem képzelhető el, a színház minden körülmények között kénytelen értelmezni az írott szöveget!
Az értelmezés állomásai:
1. A rendezői felfogás / koncepció /
A díszlet, a jelmez, a világítás és bizonyos technikai mozzanatok is benne foglaltatnak. A színjáték egész vizuális-dinamikus képét meghatározza.
2. A szereposztás
Az írott szerepeket meghatározó testi - és lelkialkatú színészekre ruházandó.
3. Színészi felfogás és alakítás
A kifejezés minden látható és hallható eszközének alkalmazása.
4. Színpad
Alakjai, méretei meghatározók!


INTONÁLÁS
Egy mű vagy szerep alaphangjának megtalálása.


INTUÍCIÓ
Színészi vonatkozásban a szerep megközelítésének és átélésének közvetlen, a művészi igazság elmélyedő, logikai megismerését lerövidítő módja, amikor a színpadi alak belső és külső összefüggései az evidencia erejével jelentkeznek a színészben.


IRÁNYDRÁMA
Olyan színpadi mű, amelyben kiemelkedő szerephez jut egy meghatározott politikai, társadalmi, vallási stb. irányzat képviselete.


IRODALMI SZÍNHÁZ
Olyan színház vagy színházi jellegű intézmény, amelynek fő célja irodalmi művek, értékek ábrázolása és ápolása.


ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS
Tágabb értelemben: Minden az iskolákban folyó, nem hivatásos színészek, hanem diákok által előadott, tanárok által betanított, rendezett színielőadás.
Szűkebb értelemben: A színjátszás 16-18.századi szakaszát nevezzük, mely főként olyan közép-és kelet-európai országokban volt jelentős, ahol abban az időben hivatásos színjátszás nem volt.

ISMÉTLÉS
Mindenféle színjátéktípus fontos dramaturgiai mozzanata!
Mivel a színjáték gyorsan illanó, pillanatnyi benyomások sorozatára épül, szükséges, hogy a néző figyelmének ébrentartása, irányítása és fokozása érdekében egyes fontosabb motívumok különböző formában többször is / általában háromszor! / fölmerüljenek az előadás folyamán.

JÁRÁS
A díszletben a játéktérre irányuló vagy onnan kivezető, a színészek közlekedését biztosító térközök, ajtók vagy kapuk.
Az egyes szereplők vagy szereplőcsoportok színpadra lépésének vagy távozásának pontos helyét a díszletekben a rendező határozza meg!

JÁTÉK A JÁTÉKBAN
Az a viszonylag ritka tematikus fordulat, amikor a színjátékon belül egy másik színjátékot helyez el a szerző, és ez a színésztől kettős játékot követel.

JÁTÉKFELADAT
A színészi játékfolyamat kisebb egysége, amely egy rövid, körülhatárolható mozzanat eljátszását jelenti.

JÁTÉKMODOR
A színészi játék egyéni vonásainak, sajátos stílusjegyeinek összessége.
Kiemelkedő művész esetében összetéveszthetetlen egyedi jellegzetességként jelentkezik a hangsúly, hanghordozás, gesztusok, arcjáték, dinamika stb. tekintetében.

JELENET
A színjátéknak az a kisebb egysége, amelyen belül nem változik a szereplők száma.

JELENETEZÉS
A színjáték eseménysorának kisebb egységekre bontása és sűrítése, vagyis jelenetekre tagolása.

JELKÉP
Valamely gondolat, eszmei tartalom érzéki megjelenítése.
A színpad szinte minden megjelenítő eszköze, a díszlettől a figurák gesztusáig jelképes vagyis a valódit helyettesíti.

JELLEGZETESSÉG
Egy-egy színpadi figura felismerhető és egyben meghatározó tulajdonsága, amely egyúttal társadalmi helyét, szerepét is érzékeltetni tudja.

JELLEM / Karakter /
A színpadi alakok emberi-társadalmi és drámai lehetőségeit meghatározó tulajdonságok összessége.
Nem azonos a hétköznapi értelemben vett jellem fogalmával! A színpadon a jellem az egész figurát átfogja, nem csak pszichológiai készségeit, hanem társadalmi minőségét, történelmi küldetését is!

JELLEMSZEREP / Karakterszerep /
Olyan szerep, amely a hagyományos szerepkörtől / hős, intrikus, komikus, szerelmes, stb. / eltérő feladatok megoldását kívánja a színésztől.
Ma már, a szerepkörök megszűnése óta, a modern színjátszásban tulajdonképpen minden szerep jellemszerep!

JELRENDSZER
Színházi vonatkozásban mindazoknak a jeleknek - kódoknak - az összessége, amelyek segítségével a színjáték alkotói / író, rendező, színész / gondolatokat, érzelmi-indulati tartalmakat és összefüggéseket közölnek a nézővel.
Ilyenek a beszéd, mozgás, gesztus, mimika, valamint a cselekményidő múlását jelző eszközök.

JELZÉS
A színpadi díszletek és kellékek ideiglenes tárgyakkal való helyettesítése a próbák idején.

JUTALOMJÁTÉK
Olyan előadás, amelynek jövedelme a színtársulat valamely tagját illeti.

KABARÉ
Eredeti jelentésében csapszék, kocsma.
Később olyan kocsma, ahol a közönség fogyasztott, s eközben színészek vagy énekesek rögtönzött pódiumon vagy a vendégek között elvegyülve apróbb verseket, dalokat, tréfákat, jeleneteket adtak elő.

KABARÉJELENET
Kabarészínpadra írt vidám jelenet, esetleg egyfelvonásos, amely többnyire politikai vagy társadalmi célzatosságával és csattanós befejezésével frappáns hatásra törekszik.

KABARÉSZÍNÉSZ
A komikus epizódszínész egy sajátos változata, aki főleg jó humorával és poentírozó készségével tűnik ki.
Feladatköre ének - és tánctudást is igényel!!!!

KABINETALAKÍTÁS
A színikritikában elterjedt dicsérő kifejezés, amelyet akkor használtak ha valaki a szerepét csillogó, virtuózan kidolgozott, lebilincselő módon játszotta el.

KABUKI
Énekes - táncos színdarab a japán színjáték népiesebb fajtája, a nemzeti színjátszás fő ága.

KAMARAJÁTÉK
Kis személyzetű, intim hatású színjáték, amelyet többnyire e célra épített kamaraszínházakban adnak elő.
Látványos szcenikai hatások hiányában az árnyaltabb színészi játékon keresztül a szöveg kerül előtérbe!

KAMARASZÍNHÁZ
Viszonylag kevés néző befogadására épített, kis színpadú színházhelyiség, amely csekély számú szereplőgárdát foglalkoztató darabok - kamaradarabok - előadására alkalmas.

KAR
A színházi előadások csoportos ének - és táncprodukcióinak személyzete.

KARIKATÚRA
Olyan művészi ábrázolás, amely egy személy vagy típus vonásait illetve jellembeli tulajdonságait a szándékos túlzás, felnagyítás eszközeivel gunyoros megvilágításba helyezi, nevettető módon állítja elénk.
A színpadi értelemben vett karikírozás célja lehet elavult gondolkodásmód, magatartás vagy ellenszenves, gyűlöletes jellemvonások bírálata a kinevettetés által.
Csak rendkívül tudatos, kidolgozott szerepfelfogás illetve rendezői felfogás teremtheti meg!

KASÍROZÁS
A plasztikus díszletelemek és színpadi kellékek illúziókeltő előállítási módja.

KASSZADARAB
A színházi nyelvezetben olyan sikeres színművet jelent, amely naponta megtölti a kasszát.

KATHARSZISZ
Arisztotelész tragédia meghatározásában szereplő kifejezés.
Megtisztulást,, megszabadulást, megkönnyebbülést, feloldódást jelent.

KELLÉK/ Rekvizitum /
Minden olyan tárgy, anyag, eszköz, amelyre a színésznek az előadás folyamán szüksége van.
Nem számítanak ide a díszletek és jelmezek!!!

KERETES DARAB
Olyan színmű, amelynek kettős cselekménye van, az egyik szerkezetileg a keret szerepét játssza, a másik pedig ezen a kereten belül pereg le.
Az ilyen szerkezetű darabok a rendezésben különleges és érdekes kontrasztokra nyújtanak lehetőséget!

KÉSLELTETÉS / retardáció /
A drámai meseszövésben a közönség érdeklődésének fokozására alkalmazott fordulat.

KETTŐS SZEREP
Egy színész két különböző szerepe ugyan abban a darabban.

KIFEJEZÉS
Mint minden művészetben, a színművészetben is az alkotás folyamatának végső mozzanata.

KIHÍVÁS
Nagy siker esetén a főszereplők, bemutatókon a szerző és a rendező függöny elé hívása.

KIMENETEL
A színész jelenetváltozást jelentő távozása a színpadról az előadás folyamán.
Tartalmilag magában kell, hogy foglalja azt is, hogy hová távozik a színész, akinek ezt a körülményt akkor is érzékeltetnie kell ha nincs szövege!!!!
Különösen nehéz játékfeladatot jelent ha a szereplő a szín elhagyása után meg fog halni!!!

KÍSÉRLETI ELŐADÁS
A hagyományostól eltérő darabok, új rendezési és díszletezési eljárások bemutatására rendezett előadások.

KÍSÉRŐZENE
Prózai darabokhoz írt színpadi zene, amelyet a rendező elképzelése alapján alkalmaznak a színjáték jellege szerint.
Többnyire aláfestő szerepe van, de alkalmazhatják a feszültség fokozására vagy a hangulat érzékeltetésére is.

KISZEREPEZÉS
Az egyes szerepek szövegének kiírása.
A műsorra tűzött darabot a próbák megkezdése előtt annyi példányban másolják, ahány szereplője van a darabnak.
Ezek a a leiratok azonban, melyekből a színész a szerepét tanulja, nem tartalmazzák az egész darabot, csak az adott szerep szövegét, minden replika előtt feltüntetve az azt megelőző végszót.

KLAKK
Megrendelt és megszervezett - fizetett - taps a színházi siker biztosítása érdekében.

KOMÉDIÁZÁS
Jó értelemben véve a színész gazdag humorú, bővérű, önfeledt játéka / vígjátékban /, pejoratív értelemben a fölösleges játékelemekkel teletűzdelt bohóckodás, a közönséggel való bolondozás.

KOMIKA
Női szerepkör, külső vagy belső fogyatékossága miatt nevetségessé váló nőalak szerepe.

KOMIKO-TRAGÉDIA
18. századi műfaji meghatározás, mely szerint az ilyen mű "kiváló", de könnyebb cselekménnyel bír, mely a vidámságból a szomorúságba vezet.

KOMIKUS
Színészi szerepkör.
A nevetséges, mulatságos, humoros alakokat formáló színész.
A jól megformált komikus szerep mindig társadalmi típus!

KOMPOZÍCIÓ
Valamennyi művészeti ágban a műalkotás felépítésének, szerkezetének jelölése.
A rendező munkájának lényeges eleme, hogy az előadás egységes művészi kompozícióját megteremtse, beleértve a színpadkép megkomponálását, továbbá a szereplők és a statisztéria célirányos elhelyezését, mozgását, a jelenetek feszültségét megteremtő dinamikai elemeket / hangsúlyok, szünetek, gyorsítás, lassítás / a főszereplők egymáshoz viszonyított felállítását - vagyis mindannak megvalósítását, ami az alapgondolat kidomborítását szolgálja.

KONCESSZIO
Színházi vonatkozásban a színháznyitási vagy működési engedély.

KONFERÁLÁS
A konferanszié tevékenysége a kabaré vagy egyéb műsorok műsorszámai közötti szakaszok szöveggel való kitöltése.
Eredetileg puszta műsorközlés volt, később szellemes csevegés formájában átkötő szöveggé bővült, végül aktuális politikai és társadalmi kérdéseket tréfás, gunyoros hangon tárgyaló önálló műfajjá alakult.
Többnyire saját, esetleg rögtönzött szöveg, melynek hatása nagymértékben függ az előadó egyéniségétől és előadásmódjától.
Rendszerint a függöny előtt történik, s az előadó részéről nagy önfegyelmet és lélekjelenlétet igényel, mert nemegyszer váratlan közbeszólásra is válaszolnia kell.

KONFLIKTUS
Jelentése: összeütközés.
A drámai forma magva, műfaji sajátosságának gerince.
Létrejöhet ellentétes csoportok és figurák között, de akkor is találkozunk az egyes hősök belső ellentmondásaival, ha azok önmagukkal kerülnek szembe.
A leglényegesebb konfliktusok között mindig társadalmi jellegű  ellentétek húzódnak.
 
/ Folytatás a 3. részben / 


KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben