Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - SZÍNHÁZI ALAPFOGALMAK - A....
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZ


SZÍNHÁZI ALAPFOGALMAK / Abgang-tól Futurizmusig-ig /


ABGANG
Német szó, eredeti jelentése elmenetel, kimenetel.
Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról, amelynek célja az, hogy kiprovokálja a tapsot.
Egyes drámák csattanós mondatokkal fejezik be a jeleneteket, hogy lehetőséget nyújtsanak a színésznek a jó abgangra. Ripacskodásra hajlamos színészek viszont akkor sem mondanak le a látványos abgangról, ha annak nincs dramaturgiai indokoltsága!
A naturalista dráma és színjátszás tudatosan törekedett a hatásvadászó abgangok megszüntetésére.
A modern színpadon már ritkán alkalmazzák.


ÁBRÁZOLÁS
Színpadi vonatkozásban a szerző által megírt alaknak élővé formálása a színész megjelenítő eszközeivel.
Módja koronként, stílusonként és művészi egyéniségenként eltérő.


ÁBRÁZOLAT
Régi színpadi szokás, gyakorlat volt.
Egy-egy jelesebb színdarabot a nagyobb hatás kedvéért " némázatnak " vagy ábrázolatnak nevezett állóképpel fejeztek be, amelyben az előadás minden szereplője részt vett.
Ez olyan közönségvonzó nevezetessége volt az előadásnak, hogy a színlapon is feltüntették.


ABSZTRAKT DÍSZLET
A természethű, illuzionisztikus színpadi ábrázolással ellentétes, elvont, nonfiguratív díszletmegoldás.
A XX. század elején indult az avantgarde színházakban.
Nem jelent egyúttal absztrakt színházat is, mert a maga testi valóságában jelenlévő színész a legelvontabban ábrázolt környezetet is valóságossá változtatja!


ABSZURD DRÁMA
Napjaink legtöbbet vitatott drámai-színházi törekvése.
Kibontakozása a II. Világháború utáni évekre esik.
Néhány képviselője: - Arthur Adamov
- Eugéne Ionesco
- Samuel Beckett
- Jean Genet
Jellemző vonásai:
Valószínűtlen, szándékosan képtelen helyzetekből építkeznek, nincsenek hőseik, csupán képletszerű figurákkal dolgoznak, akiknek életét egy-egy irracionálissá fokozott szenvedély vagy vágy határozza meg.
Nincs cselekménye, csupán egyetlen helyzet fintorszerű bemutatása, a konvencionális életmód szarkasztikus vagy félelmetes gúnyrajza.
Az értelmes párbeszédet is többnyire a hétköznapi szürkeséget - unalmat parodizáló értelmetlen blődli helyettesíti.
A hagyományos drámai-színházi konvenciók alapvető követelményeivel fordul szembe: a cselekménnyel, a drámai hőssel, a dialógussal, és meghirdette az antiszínházat!


ADAPTÁCIÓ
- Külföldi drámának hazai viszonyokra történő, átdolgozással egybekötött fordítása,
- A múltban írott drámáknak a jelen korhoz való alkalmazása, aktualizálása,
- Regények színpadra alkalmazása.


AGÓN
Görög szó, jelentése verseny, vetélkedés.
Az antik görög színjátszásban a kórusok, zenészek, színészek, írók versengése.


AGYONJÁTSZÁS
A színész túlságosan kiszínezett, túlzott részletességgel kidolgozott játéka, aminek következtében a színpadi alak szétesik és érdektelenné válik.
Oka többnyire a belső megközelítés helyett a külső megfigyelésekből összerakott szerepalkotási módszer és a művész ökonómiai hiánya.
Kezdő színészeknél egyszerűen gyakorlatlanságból is fakadhat.


AKCIDENCIA
Latin szó, jelentése: mellékes.
Régen, elsősorban a vidéki társulatoknál, a kis fizetésű színész jövedelmének növelése érdekében vállalt mellékállás.


AKCIÓ
A drámai cselekmény színpadi megvalósítása a színész játéka útján, vagyis a színész fizikai és pszichikai mozgása az előadás tartama alatt.
Szűkebb értelemben a cselekmény egy-egy mozzanatának színművészeti eszközökkel történő ábrázolása a szöveg értelmezése alapján.
Akciónak tekinthető a színészi szövegmondás / dikció / is, a szöveg értelmező hangsúlyozása, tagolása, tempója és hanghordozása, de semmivel sem kevésbé fontosak a fizikai akciók, vagyis a mimika / arcjáték / és a gesztus / színpadi testmozgás /.
A színház művészeinek / rendező, színész / a szövegen túlmenően akcióval kell érzékeltetniük a szavakkal ki nem mondott, de a szövegben értelemszerűen benne rejlő mélyebb gondolati vagy érzelmi tartalmat! Ezek az úgynevezett szöveg alatti tartalmak.
Bizonyos esetekben akció lehet még a mozgásnélküliség és a hallgatás is, ha ez fontos szerepet tölt be a darab mondanivalójában!


AKUSZTIKA
Görög szó, jelentése hangtan.
A hang terjedését, visszaverődését és elnyelődését vizsgáló tudomány és technika.
A zárt és szabadtéri színpadokon egyaránt fontos szerepet játszik. Az utolsó évtizedekben nagy fejlődésnek indult, az úgynevezett térhangosítás még a légyzümmögést is eredeti intenzitással tudja visszaadni.
Zárt téri alkalmazásának kiszámítása matematikai képlet alapján történik.


ALAK
1. Az író által elképzelt és megteremtett, majd a színész által a próbák során testi és lelki tulajdonságaival együtt kialakított és a színpadon megjelenített személy.
A jellemmel rokon fogalom, bár színpadi alak lehet állat is, sőt egy megszemélyesített tárgy vagy fogalom is!
2. A színész testi habitusa.


ALAKÍTÁS
A színészi alkotás folyamata, az alak megformálása a színész kifejező eszközeivel.
Másrészt - mivel az alkotás folyamata a színpadon azonos a műalkotással - a színészi alkotás, a színpadi alak és jellem!


ALAKOSKODÁS
Álöltözetben, néha álarcban lejátszódó tevékenység.
Főleg folklórisztikus szinten, primitív népeknél vagy az európai parasztkultúrában alakult ki. Az alakoskodók a falusi lakodalmakban, disznótorokon is megjelentek. Ők a " hívatlanoknak " nevezett lakodalmi alakoskodók, akiknek joguk volt egy táncot járni és egyet inni.


ALAPRAJZ
A színpadi díszlet műszaki szakszerűséggel, léptékben készült, horizontális vetületi rajza.
Felülnézetben mutatja a méreteket, arányokat, nyílásokat és járásokat, az emelvények és bútorok elhelyezésével együtt.
A díszlettervező az alaprajzot a rendező vázlatos helyszínrajzából kiindulva tervezi meg.


ÁLARC
Fából, bőrből, tollból, textíliából, papírból s egyéb anyagokból készült emberi vagy állati arcot utánzó teátrális kellék.
Célja, hogy hordozójának külsejét megváltoztassa, segítségével az álarcos más lényt, embert, állatot, fantasztikus alakokat testesítsen meg.
A pantomim előadásoknak és az amatőr színpadoknak is indig hatásos eszköze volt és lesz! Segítségével közérthetően jellegzetes típusokat lehet színpadra vinni.


ÁLARCOS JÁTÉKOK
Olyan teátrális jelenségek, amelyekben az álarc használata lényeges szerepet játszik.
A primitív kultúrákban ugyan úgy fellelhető, mint az európai népszokások keretében, s a magaskultúrákban.
Európán kívül a japán NO színpadon van hasonló szerepe az álarcos játéknak.


ÁLHAJ
A színész maszkjának egy része, paróka, bajusz vagy szakáll formában.


ALKALMI DARAB
Olyan színmű, amely valamilyen ünnepélyes alkalomra, többnyire megrendelésre készült.
Témáját általában alkalmi jellege szabja meg.


ALKOTÁSLÉLEKTAN
A pszichológiának az az ágazata, mely a művészi vagy tudományos munka lelki feltételeit, hátterét vizsgálja.
Olyan fogalmak vizsgálatával foglalkozik mint ihlet, beleérzés, tehetség, problémaérzékenység.


ÁLLÁS
1. A színészek elhelyezkedése a játéktérben a színjáték tartama alatt.
Az állásokat a rendező már a rendelkező próbán rögzíti, és bejelöli a rendezőpéldányba. Az állás-változásokat ugyan ott, nyilakkal jelzi. Mindezt a színészek is feljegyzik szerepeikre.
2. Régi vidéki vendégfogadók udvarán álló, négy oszlopon nyugvó, tetővel ellátott, nyitott szín, amely eredetileg lovak és kocsik befogadására szolgált. A magyar vándorszínészet korában gyakran színjátszó helyül szolgált!


ÁLLATOK A SZÍNPADON
Az állatszerepeltetés színpadi megoldása többféle lehet.
1. Ritka eset, hogy valódi állatot hoznak a színpadra, mert megijed a fénytől és nehezen fegyelmezhető. Ugyanakkor a színpadon megjelenő állat félreviszi a figyelmet, a néző nem a jelenet értelmére ügyel, hanem arra, hogy az állat betartja-e a szerepet, vagyis az idomítást figyeli, nem a darabot!
2. Gyakoribb, hogy kitömött, mozgatható állatokat jelenítenek meg.
3. Szintén gyakori megoldás, hogy a színészek játsszák el az állatok szerepét.


ÁLLATSZÍNHÁZ
Kisebb állatok / kutya, majom /, néha madarak / lúd, papagáj / gyakran összefüggő, komikus mutatványait előadó, idomított együttes.


ALLEGÓRIA
A színjáték világában is ismerős művészi ábrázolási módszer, amely konkrét kép formájában tárja fel valamely elvont fogalom lényeges vonásait.
A színészek Jóságot, Gonoszságot, Halált, Tudást, Szépséget, Jó cselekedetet, Barátságot, a Hét Főbűnt és különböző jellemvonásokat személyesítenek meg.


ÁLNÉV
Viselésének egyik oka valamikor a polgári családokban a színi pályára lépő tagjával szemben táplált előítéletek kivédésre szolgált.
Megkülönböztetésül is használnak álnevet, ha egy családon belül több színész is van.


ÁLPÁTOSZ
A valódi pátosz színészi kifejezőeszközeinek alkalmazása megfelelő belső tartalom nélkül.
Az indokolatlan hangoskodásban, dagályos hanghordozásban, jelentéktelen mozzanatok mértéktelen hangsúlyozásában, erőszakolt és mesterkélt arcjátékban és természetellenes mozgásban / pózolás / jut kifejezésre.


AMFITEÁTRUM
Elipszis alakú, nyitott antik építmény, melynek arénája körül emelkedő ülőhelyeken, több emelet magasságban foglaltak helyet a nézők.
A nézőtér fölé ponyvákat lehetett kifeszíteni a napsütés ellen.
Az aréna alatti helységből gépezetek segítségével embereket és állatokat lehetett a színre emelni vagy lesüllyeszteni.


AMORÓZÓ
Olasz szó. Általában a fiatal, szerelmes férfi szerepkőrét jelenti.


ANALÍTIKUS SZÍNÉSZ
A francia felvilágosodás óta az ösztönös színész ellentéte, aki nem bízza magát pusztán megérzéseire és ötleteire, hanem szerepét tudatosan és következetesen, lélektanilag és társadalmilag elemezve formálja elhihető típussá.


ANTIPSZICHOLÓGIKUS SZÍNHÁZ
Azoknak a színházi törekvéseknek összefoglaló elnevezése, melyek szakítottak a közvetlen érzelmi hatásokkal, elvetik a pszichológia eszközeit.
Az illúzió, beleélés, meghatódás, hősök iránti lelkesedés stb. kiváltása, a feszültség, a poentírozás, megindítás, stb. tagadása jellemzi!
Színpadi eszközei között szerepel a rögtönzés, a sportjellegű akrobatika és az antilogikus cselekvés.


ANYASZEREP
Színházi szerepkör, amelyekre többnyire idősebb korban térnek át a színésznők.
Az anyaság tragikus vagy komikus konfliktusainak sokszor megható szerepe.


APASZEREP
Számos komoly és komikus változatban élő szerepkör.
Fő témája és konfliktusadója az apai tekintély elvesztése elleni küzdelem.

APOTEÓZIS
Görög szó. Jelentése dicsőítés.
Az egyes színművek ünnepélyes záróképe, látványos zenével kísért, hatásos néma jelenet a darab főhősének dicsőítésére.
Különösen a barokk színpadokon volt jellemző, de a romantika hazafias darabjainak lezárására is alkalmazták.


ARCFESTÉS
A színész jellegzetes arcvonásainak hangsúlyozása, hogy szemjátéka és mimikája jól érvényesüljön a nézőtértől való távolság és a reflektorok sápasztó hatása ellenére is.
Ha a színész arcvonásait a szerephez idomítva módosítja , akkor maszkírozásról beszélünk.


ARCKIFEJEZÉS
A színpadi alak lelkiállapotának tükröződése a szerepet alakító színész arcán.
A lelkiállapotok változásait követő arcjátékok sorozatából alakul ki a mimika.


ARTIKULÁCIÓ
A hangok pontos tagolása a beszéd folyamán.
A színésznek fokozott mértékben kell ügyelnie a tiszta kiejtésre és az értelmes tagolásra, hogy beszéde a nézőtér minden pontján és bármely testhelyzetben / járva, ülve, állva, fekve, sőt háttal a közönségnek is! / érthető legyen!
Az érthetőségen túl az artikuláció a jellemábrázolásnak is eszköze lehet!


ÁTÉLÉS
Egyrészt a színész, másrészt a néző egyik lehetséges lélektani állapota a színjáték folyamán.
- A színészi átélés
Ezen kérdés már az ókorban felmerült s azóta sem eldöntött. A kérdés úgy merül föl, hogy a színész játék közben érzi-e azokat az érzéseket, indulatokat, amelyeket ábrázol, vagy ismerve az érzések, indulatok megjelenítési lehetőségeit, szüntelenül magát figyelő tudattal illusztrálja az ábrázolt lélektani mozzanatokat.
Diderot a tudatos, nem átélt játék híve volt. Ezzel szemben Rousseau az átélést követeli a színészektől. Századunkban a két ellentábor jelentős vezetői Sztanyiszlavszkíj / átélés / és Bertold Brech / átélés nélküliség / voltak.
Elméletben a két álláspont kibékíthetetlen, a művészi gyakorlatban azonban egymás mellett, egymással elvegyülve érvényesül!
- A nézői átélés
Tudományosan először Arisztotelész fogalmazta meg, máig tartó érvénnyel.
Szerinte a néző játék közben a félelem és a részvét lélektani mozzanataival kapcsolódik a cselekményhez és a jellemekhez, a dráma kibontakozásakor pedig valamiféle megtisztító változás / katharszisz / áll be a néző lelkében.


ÁTKÖTŐ SZÖVEG
Jeleneteket, képeket, műsorszámokat összekötő szöveg az előadás vagy a műsor folyamatosságának biztosítására.
Először a hangjátékokban alkalmazták a narrátor beiktatásával, a térben és időben egymástól távol eső jelenetek összekapcsolásához. Azóta elterjedt a színjátékokban is.


ÁTKÖTŐ ZENE
Az egyes felvonások, képek, olykor jelenetek időközeit kitöltő, erre a célra komponált, a darab alaphangulatával azonos zene.
Feladata lehet az idő kitöltése és a közönségnek az előadás hangulatában való megtartása a színpad átrendezése közben, valamint az idő múlás érzékeltetése, a néző vagy hallgató pihentetése vagy hangulati előkészítése a következőkre, s általában az előadás folyamatosságának biztosítása.


Átöltözés
A színész szerepe szerinti jelmez cseréje a darab előadása közben.
Rendszerint az öltözőkben történik, de szükség lehet gyors, színfalak mögötti átöltözésre is. Jó előadásban az átöltözés dramaturgiai funkciót tölt be. A nyíltszíni öltözködésnek különleges drámai jelentősége lehet!


ÁTPRÓBÁLÁS
Gyors, futólagos próba, melyre a szűkre szabott idő sürgeti a színházi társulatot.
Rendszerint akkor kerül rá sor, ha új színész veszi át a szerepet, de akkor is indokolt, ha a darab felfrissítésre szorul, mert már rég nem szerepelt a színház műsorán.


AUTÓMATA SZÍNHÁZ
Külön erre a célra szerkesztett színpadán mechanikai szerkezetek bábukat vagy vegyes díszletelemeket mozgatnak, látványos hatás elérése céljából.


AUTOMIMIKA
Hugó Károly magyar drámaírótól származó kifejezés.
A drámának az a sajátos közvetítési módja, amikor egy színész mondja el, esetleg olvassa fel az egész drámát úgy, hogy valamennyi személyt szerepnek tekintve más-más hangnemben és gesztusokkal ábrázolja.
Tulajdonképpen minden jó dráma felolvasásnak meg kell közelítenie az automimikát!


BAJAZZO
A régi olasz komédiák tipikus alakja.
Figurája naív és együgyü megnyilvánulásaival a tudatlanság és gyanútlanság komikumát képviselte. A régi vásári komédiákban fellépése mindig nagy nevetés forrása és biztos siker volt.


BAROKK SZÍNPAD
Tulajdonképpen a még ma is túlnyomórészt használatos keret vagy doboz színpad, amely eredetileg a 17. század elején alakult ki.


BEÁLLÍTÁS
Valamely jelenetben vagy képben játszó színészek mozgásának a próbák folyamán a rendező által való meghatározása, összehangolása és végleges rögzítése.
Ezután kerülhet sor a szöveg és a játék kidolgozására.


BEJÖVETEL
A színész megjelenése a színpadon az előadás tartama alatt / kivéve azt az esetet, amikor függönyhúzáskor már a színpadon van! /
A bejövetel minden esetben új jelenet kezdetét jelenti. Az első bejövetel általános játékfeladata, még a szöveg megkezdése előtt, annak villanásszerű érzékeltetése, hogy kicsoda a szereplő, honnan jön, mi köze a színpadon folyó eseményekhez és mit akar.
Ezt a nehéz feladatot a drámaíró rendszerint azzal könnyíti meg, hogy előkészíti az alak megjelenését, beszélnek róla, mielőtt megjelenik.
A későbbi bejövetelek során is el kell játszania a színésznek, hogy honnan jön, s mit csinált legutóbbi kimenetele óta.


BEKÖSZÖNTŐ
Alkalmi vers, amellyel a vándorszínészet korában üdvözölte valamelyik vezetőszínész a közönséget a megnyitó előadás előtt.


BELSŐ MONOLÓG
Az epikus irodalom egyik ábrázoló módszere, amikor az író valamelyik alakjának tudatfolyamatát az illető alakkal mondatja el a színpadi monológhoz hasonló formában.


BEMUTATKOZÁS
Más néven debütálás, mely a színész, előadóművész, esetleg egy egész színtársulat első, nyilvános fellépése, valójában vizsgázás a közönség előtt.
A színész jövőjét döntő módon befolyásolhatja az első jól vagy rosszul megválasztott feladat!


BEMUTATÓ / PREMIER /
Valamely új darab első előadása.
Általában egy városon illetve egy színházon belüli első előadást jelenti.
Az utóbbi időszakban meghonosodott az ősbemutató kifejezés is, amelyen a darabnak az egész világon, de legalább is egy országon belüli legelső előadását jelenti.
Siker esetén a közönség a színészek mellett a szerzőt is a függöny elé hívja.


BESZÉD
Színpadi vonatkozásban a színész egyik legfontosabb kifejezőeszköze.
Fogalmába tartozik mindenfajta szöveges színészi közlés, a rögtönzéstől a prózában vagy versben írott szövegek előadásáig.
A színpadi beszéd nem csak logikai tartalmakat, hanem érzelmeket és indulatokat is hordoz!
Kidolgozása a próbákon rendkívül sokrétű feladat elé állítja a színészt!


BESZÉDTECHNIKA
A színpadi beszéd fonetikai hibátlanságának, érthetőségének, hajlékonyságának és alkalmazkodó képességének kifejlesztését és biztosítását szolgáló gyakorlati tudományág.
Kiterjed a beszédszervek fiziológiájára és egészségtanára, a lélegzetvételre, a helyes hangképzésre, az artikulációra, a hangsúlyozásra, hanglejtésre, mindarra ami a beszédet a színész minden árnyalatra alkalmas művészi kifejező eszközévé teszi!


BETANÍTÁS
Az a folyamat, amikor a rendező vagy játékmester az egyes színészeket a rendezői elképzelés alapján felkészíti az előadásra.
Különös jelentősége van az amatőr előadásoknál, ahol a szereplők híján vannak a szakismeretnek!


BETANULÁS
A szöveg és az ahhoz kapcsolódó akciók rendezői utasítás alapján való megtanulása és begyakorlása.


BETILTÁS
Egy készülő vagy műsoron futó darab színrehozatalának illetve további előadásainak hatósági beavatkozás útján való megakadályozása.
Gyakran megtörtént, hogy a kifogásolt részek törlése után ismét engedélyezték a darab előadását.


BEUGRÁS
A szereplőváltozásnak az az esete, amikor egy színész valamelyik szereplő váratlan távolmaradása miatt, felkészülés nélkül vállalja az elárvult szerepet, megmentve az előadást.
A beugró színésznek sokszor csak egy nap vagy néhány óra áll rendelkezésére, hogy átfussa szerepét, ezért rutinjára, memóriájára, és a súgóra támaszkodva kell megoldania nehéz feladatát.


BEVÁGÁS
Élénk ritmusú dialógus esetén használatos, amikor az egyes színészi replikák nem teljes mondatok, s a partner a " végszóra " bevág.
Vitatkozás, veszekedés, jókedvű szózuhatag kifejezésére igen alkalmas, élethű kifejezési eszköz!


BIZALMAS
A francia klasszikus tragédia egyik jellegzetes szerepe.
A főszereplék mellé rendelt állandó kísérő - barát, dajka, szolga -, akinek a főszereplők kiöntik a szívüket, megbeszélik vele örömüket, bánatukat s aki így tulajdonképpen a monológ feloldását szolgálja.


BOHÉM
/ Francia szó / Eredetileg cigányt jelent.
A rendezetlen életű, könnyelmű művész-embereket nevezték így a 19. századi Párizsban.


BOHÓZAT
A vígjáték egyik fajtája, amely inkább a helyzetek, mint a jellemek komikumára támaszkodik.
Torzító túlzásai, melyeket kritikus-szatírikus célzattal alkalmaz, néha átlépik a valóság határait és a meseszerűség, a fantasztikum területére csapnak át.
Ezért megkülönböztetünk:
- helyi vonásokat hangsúlyozó / realisztikus /
- tündérvilág motívumaival élő / fantasztikus /


BONVIVAN
/ Francia szó / Fiatal, jó megjelenésű, szerelmes fiatalembereket alakító színész szerepkörének megjelölése.


BÚCSÚELŐADÁS
A vendégszereplő színtársulat utolsó színházi estéje, amikor az együttes rendszerint legsikeresebb produkciójával vett búcsút a helyi közönségtől.


BÚCSÚFELLÉPÉS
A társulattól elszerződött vagy a pályát örökre elhagyó, visszavonuló, nyugdíjba menő színművész utolsó színpadi estje.
Ilyenkor a közönség kifejezetten az ő kedvéért nézi meg a darabot, ünnepli, virággal, ajándékkal halmozza el.


BUFFO
/ Olasz szó / A komikus szerepkör bohózatos változatát jelölő kifejezés.
Nem fiatal, ügyes, mozgékony, mulattató, hanem robosztus, nehézkes, többnyire testileg is elnehezült, pórul járt, rászedett, kárvallott.


BUKÁS
Az előadás sikertelenségének eredménye, amikor a közönség a bemutató után csak gyéren vagy egyáltalán nem látogatja a színházat.
A bukás oka a rossz darab vagy a rossz előadás. A lapos vagy rossz interpretáció a remekművet is tönkreteheti, viszont sok rossz darab aratott már sikert kitűnő előadásban!


BÚTOROS
A színház műszaki alkalmazottja.
Feladata a színpadnak a díszlettervező által előírt bútorokkal való berendezése, a bútorok beszerzése és a bútorraktár karbantartása.


BŰNÜGYI DRÁMA
Többnyire valamilyen titokzatos bűnügy felderítését tárgyaló színpadi mű.
Felszínesen jellemzett sztereotip szereplői:
- a fedhetetlennek látszó gyilkos
- a gyanús ártatlanok
- a titkot megoldó és a bűnöst leleplező detektív
A feszültséget mindenekelőtt a közönség félrevezetésével, fordulatokban gazdag, bonyolult és kiszámított cselekmény útján teremti meg.


CENZÚRA
Előzetes vagy utólagos hatósági beavatkozás a művészi alkotás közlésébe.
Az irodalomban, vagy a színházi művészetben vonatkozhat az egész műre, vagy annak egyes részeire.
A cenzúrának aszerint, hogy milyen államhatalom gyakorolja, lehetnek vallási, ideológiai, erkölcsrendészeti, napi politikai, de lehetnek pedagógiai vagy közízlés ellenőrzési szempontjai.


CENZÚRAPÉLDÁNY
A színházi szövegkönyveknek a cenzúra által felülvizsgált és láttamozott példánya.


CIKLUS
- az irodalomban a gondolatilag vagy cselekménybelileg összefüggő, egymást folytató vagy kiegészítő, de külön-külön is önálló művek sorozata.
- a színházak műsorpolitikájában egy-egy szerző vagy egy-egy dráma tipus sorozatos, esetleg bérletszerű előadása.


CÍMSZEREP
A darab címével azonos főszerep.


COMEDIA DE CAPA Y ESPEDA
Lovagi tárgyú, spanyol vígjáték, amely nevét a szereplők két fontos kellékéről kapta. / Köpenyes és kardos vígjáték /
Műfajilag inkább a lovagi becsület témakörében mozgó középfajú színjáték, finom cselszövényekkel, amelynek nemesi szereplői választékos nyelven beszéltek.
Az idealizált főhős mellett mint kontraszt rendesen egy komikus, parodizáló szolga is szerepelt. A darabot díszletek nélkül játszották.


COMEDIA DE RUIDO
Látványos, gazdagon díszletezett spanyol színpadi műfaj, mozgalmas cselekménnyel.


COMMEDIA DELL ARTE
Rögtönzött színjáték, amely a 16.sz. közepétől mintegy két évszázadon keresztül a hivatásos színjátszás legjelentősebb formája.
Az elnevezés eredeti értelme: céhbeli vagyis hivatásos színjáték, szemben a műkedvelők alkalmi, rendszerint udvari előadásaival szemben, ahol is irodalmi " tudós " művek kerültek színre. / Commedia erudita /
Előadásainak alapjául nem megírt szöveg szerepelt, hanem egy cselekményvázlat / canovaccio / , amely jelzésszerűen rögzítette a szereplők legfontosabb teendőit, mondandóit és tréfa vagy játékbetétjeit. / lazzi /
A leggyakoribb séma: zsugori öregek ármánykodnak fiatal szerelmesek ellen, s azok furfangos szolgák segítségével boldogulnak.
A konvencionális történet azonban inkább csak keret, s a játék igazi értelme a sok betét, állandóan változó rögtönzés, amely bensőséges kapcsolatot teremt a közönséggel!


COMMEDIA ERUDITA
Az olasz reneszánsz idején humanista tudósok és költők által művelt irodalmi vígjáték.
Többnyire vérszegény cselekmény és a színpadi hatáskeltés ismeretének hiánya jellemzi! Nagy részüket amatőrök mutatták be, más részük csak írott formában terjedt.


CORRAL SZÍNHÁZ
Spanyolországban a 16. sz. közepén kialakult polgári jellegű színháztípus.


COULEUR LOCALE / HELYI SZINEZET /
Különböző népek, országok, vidékek erkölcseinek, szokásainak, viseletének és tájszólásának érzékeltetése a színpadi díszletben, jelmezben, a színész viselkedésében és kiejtésében, a cselekmény hitelességének és érdekességének fokozása érdekében.


COUP DE THÉÁTRE
A színjátékban váratlanul bekövetkező fordulat, amely felborítja a cselekmény során kialakult helyzetet.


CSELEKMÉNY
Az a határolt és szerkesztett esemény sor, amely a drámai hősök cselekedeteinek formájában a néző szeme előtt folyik le.
Arisztotelész szerint a színjáték legfontosabb eleme, éppen ezért a jellemek elé helyezte, annak ellenére, hogy a cselekmény személyek nélkül nem képzelhető el!
A klasszikus tagolás:
- expozíció
- bonyodalom
- válság / krízis /
- sorsfordulat
- kibontakozás
- katasztrófa
A színházak ma már nem követik ezt a felosztást.
A mellékcselekmény megjelenése arra utal, hogy az embereket körülvevő viszonyok bonyolultabbak lettek, egyetlen sors futásában nem lehet a valóság teljességének illúzióját kelteni.


CSELEKVŐ ELEMZÉS
A színpadi alkotás előkészítő időszakának sajátos próbamódszere.
Az alakok és helyzetek kidolgozásának az a módja, amikor a rendező és a színész megkísérli az adott jellemből és szituációból következő különböző gesztuslehetőségek kiválogatását és felhasználását, elméleti elemzés és a színészi alkotói gyakorlat összekapcsolását.
A két oldal állandó kölcsönhatásban van: az elmélet ellenőrzi a gyakorlatot, viszont igen sokszor éppen a gyakorlati útmutatás hat vissza a szituáció elméleti megértésére is.


CSELSZÖVÉNY / INTRIKA /
A régi magyar nyelvhasználatban ármány, fondorlat, dramaturgiai értelemben olyan drámai cselekmény, mozzanat vagy fordulat, amelyet a színjáték egyik szereplője céltudatosan és titokban bonyolít, s amely a tragédiában bukáshoz / Othello /, a vígjátékban szerencsés megoldáshoz vezet / Képzelt beteg. /


CSELSZÖVŐ / INTRIKUS /
Régi színészi szerepkör, amely ma már jellemszerepekben oldódott fel.
Általában olyan intellektuális jellegű színpadi alakot jelent, aki a színjáték bizonyos eseményeit, fordulatait, mozzanatait céltudatosan és titokban irányítja.
Régebben rosszindulatú, alattomos maszkban ábrázolták, ma új életre kelt a bűnügyi színjátékokban.


CSELVÍGJÁTÉK
Olyan vígjáték, amelynek cselekményét az intrikusok bonyolítják, s a cselszövények következtében a vígjátéki helyzetek bonyolult szövevénye áll elő.


CSEPÜRÁGÓ
A régi városi komédia bűvésze.
Foglalkozásszerűen végzett többféle szemfényvesztő mutatványt, közben szájába csepűt tömött, eltüntette s ismét visszavarázsolta.


CSIGAPAD
A zsinórpadlás felett, a színpad felső terében elhelyezett szerkezet, amely közvetlen összeköttetésben van a zsinórmester hídjával.
A díszletek emelésére, rögzítésére alkalmas huzalok és csigák összessége.


DALJÁTÉK
Prózai részleteket is tartalmazó énekes színpadi játék.


DALMŰ
A régi színpadokon az opera elnevezése.


DALSZÍNHÁZ
A zenés színműveket, zenedrámákat, operákat játszó színházak régi magyar neve.


DALTÁRSULAT
Az olyan, többnyire ripacsokból összeverődött vándorszínész csapat, amely eredetileg csak dalokat vagy operettbetéteket, később egyfelvonásosok, kabaréjelenetek, sőt egész estét betöltő darabok alacsony szintű előadására is vállalkozott.


DARABVÁLTOZÁS
A színház előre meghatározott műsorrendjében történő változás.
Mivel ez a színháznak érzékeny anyagi és erkölcsi veszteséget jelent, ha csak lehet, más megoldással / beugrással ! / igyekeznek elkerülni.


D.b.K.j.
Színházi rövidítés, melynek jelentése: Díszlet, bútor, kellék, jelzés.
Az emlékpróbákon, amikor a darab végleges díszletei, bútorai, kellékei még nincsenek kész, mindent ideiglenes jelzésekkel helyettesítenek, hogy a színész a mozgását hozzájuk igazíthassa.


DELEKTÁNS AKTOR
Annyi mint dilettáns aktor, vagyis a műkedvelő színész régi magyar neve.


DIKCIÓ
A szöveg előadásmódja, a színészileg megformált szövegmondás.
Az akció / cselekvés, mozgás, gesztus, mimika / mellett a színjátszás legfontosabb kifejező eszköze. Nem azonos a szöveg értelmes elmondásával!
Az érthetőségen kívül a dramaturgiai indokoltságot és az érzelmi árnyaltságot értjük rajta, ami az élőszavas előadás hangsúlyozásában, tempójában, hangszínében, hangerejében, tagolásában, modulációiban és szüneteiben jut kifejezésre.


DÍSZBEMUTATÓ
Új prózai vagy zenés színpadi művek ünnepélyes keretek között történő bemutatója, amelyen rendszerint a szerző is jelen van.


DÍSZÍTŐ
Színpadi munkás, aki társaival együtt, csoportosan végzi a díszletekkel kapcsolatos fizikai munkákat, a díszletmester irányítása alatt.
A színpad két oldalán elhelyezett emberek feladata a díszletek felállítása, illetve gyors összeszerelése, változtatása, ami történhet a nyitott színpadon, függöny mögött vagy sötétben illetve világosban, a közönség szeme láttára. Gyakorlottságuk és összeszokottságuk a gördülékeny darabok egyik feltétele.


DÍSZLET
A színpadi előadás cselekményének helyszínét jelölő berendezés.
Kifejezi a színmű által meghatározott kor hangulatát, az író alapvető koncepcióját a rendező értelmezésében, és utal a díszlettervező képzőművészeti szándékára, művészi egyéniségére is.


DISZPOZÍCIÓ
Színházi értelemben valamely színész vagy más előadóművész pillanatnyi lelkiállapota, amely az alkotómunkát előnyösen vagy károsan befolyásolhatja.


DÍVA
Híres, divatos, ünnepelt színésznő, operett primadonna.


DIZŐZ
Szórakozóhelyen, kabaréban vagy pódiumon fellépő sanzon illetve slágerénekesnő.
Nem annyira a hangjával, mint inkább színészileg átélt, szuggesztív előadásmódjával ér el sikert.


DOBOZSZÍNPAD
A 18. században elterjedt, s többé-kevésbé ma is használatos színpadi forma.
Lényege a három oldalon határolt, a nézőtér felé nyitott színpadtér, a nézőteret a színpadtól elválasztó függöny és a proszcénium keretében megjelenő színpadkép.


DRÁMAI EGYÜTTES
Kizárólag prózai / nem énekes / színészekből álló társulat.


DRÁMAI KÖLTEMÉNY
Dialógusokban, felvonásokban, jelenetekben szerkesztett, de eredetileg nem előadásra, hanem olvasásra szánt költői mű.


DRÁMAISÁG
Az élet bizonyos eseményeinek és egyes művészi alkotásnak minőségi sajátossága.
Drámainak nevezünk egy olyan helyzetet, amelyben múlt és jövő sűrűsödik össze, s amelynek feloldása a szereplőkre nézve minden körülmények között sorsdöntő.


DRÁMAI SZENDE
Egykori színésznői szerepkör.
Általában érzelmes, sokszor szenvedő, passzív fiatal lányszerepeket soroltak ide.
Közeli rokona a naiva.


DRÁMAI SZERKEZET
A drámai cselekmény, motiváció és jellemrajz egyes elemeinek a színpad törvényei szerinti elrendezése.
1. Expozíció
Megismerteti a nézőt a hősök életével, a konfliktus előzményeivel, körülményeik, társadalmi helyzetük sajátosságaival.
2. Bonyodalom / kifejlet /
Itt keresztezik az egyes szereplők útjai egymást, kirajzolódik a konfliktus magva.
3. Válság / Krízis /
Itt érik meg a konfliktus, itt tudatosodik a "sors" a szereplők számára. Ez a drámai cselekmény csúcspontja.
4. Sorsfordulat / peripeteia /
A szereplők még egyszer megkísérlik megoldani a számukra lehetetlen helyzetet.
5. Katasztrófa
Kiderül, hogy minden elveszett.
A sorsfordulat tehát egy átmeneti pihenőt kínál a nézőnek, hogy aztán annál hevesebben érje a tragikus kibontakozás!


DRAMATIZÁLÁS
Valamely epikus mű / regény, novella, mese / színjátékká való átdolgozása.


DRAMATURG
Irodalmilag és esztétikailag képzett szakember, a színház állandó alkalmazottja, az igazgató művészeti tanácsadója.
Feladata a beküldött színdarabok lektorálása, a műsorterv kidolgozásában való részvétele.


DRAMATURGIA
1. A színjáték belső törvényeivel, szerkezeti felépítésével és a színpadi hatással foglalkozó tudományág.
2. A színháznak lektorálással, a végső színpadi szöveg elbírálásával foglalkozó részlege.


EGYÉNÍTÉS / INDIVIDUALIZÁLÁS /
A színészi játéknak az a módja, amikor a színész a szerepét teljesen önállóan, saját leleményére támaszkodva alakítja, egyénileg fogja föl.
Szintén egyénítésről beszélhetünk abban az esetben, ha a színész a gyenge szerepből egyéniséget farag, tehetségével életre kelti.
Az egyénítésben jelentős szerepe lehet a rendezőnek!


EGYFELVONÁSOS
Kisebb terjedelmű, felvonásos tagolás nélküli színmű. Főleg a vígjáték műfajban gyakori.


EGYSZEMÉLYES SZÍNJÁTÉK
Olyan színjátékszerű produkció, amelynek egyetlen szereplője játszik el valamilyen helyzetet és alakot mimikus eszközökkel, esetleg monológ jellegű szöveggel.
Ilyenek a sámánok, varázslók, a monodráma, a konferansz és a narrátor feladatköre.


ÉLETKÉP
Rövidebb tartalmú, eseménytelen vagy cselekményben szegény drámai műfaj.
A mindennapi élet jelenségeit, bizonyos társadalmi réteg életviszonyait mutatja be többnyire humoros formában.


ELIDEGENÍTÉSI EFFEKTUS / V-EFFEKTUS /
A brechti játékmód fő eleme!
Célja meggátolni, hogy a színész, illetve a néző maradéktalanul beleélje magát a darabba és lemondjon saját álláspontja, bírálata érvényesítéséről.


ELLENJÁTÉKOS
A színjáték főszereplőjének drámai ellenfele, az a személy, amely a főszereplővel folytatott küzdelme folyamán az eseményeket más irányba igyekszik terelni.
Kettejük szembenállása és sorozatos összeütközése a drámai feszültség egyik forrása.


ELŐJÁTÉK
A színjátékot megelőző , de nem szervesen hozzátartozó jelenet, amely a cselekmény előzményeihez időben közvetlenül nem kapcsolódó, de fontos régebbi mozzanatainak ismertetésére szolgál.


ELŐKÉSZÍTÉS
Dramaturgiai fogalom.
Azt jelenti, hogy a színjátékban minden szereplő fellépését és minden motívum megjelenését előzőleg - néha többször is - jelezni kell.


ELŐZENE
Egyes prózai színművek elé, az előadás bevezetéseképpen írt zeneszám.
Feladata, hogy a nézőt a darabra hangulatilag előkészítse.


ELSÖTÉTÍTÉS
A világítás teljes kikapcsolása az előadás folyamán.
A nézőtér elsötétítésének célja a közönség kikapcsolása a köznapi hangulatból.
Színpadon dramaturgiai szerepe van. Legtöbbször a függönyt helyettesíti , lehetővé teszi a gyors változást, tagolja a színjátékot, időmúlást jelez és a modern montázstechnika egyik eszköze.


EMBERÁBRÁZOLÁS
A színjátszás legfőbb feladata!
Akár idealizál, akár naturalisztikusan ábrázol a színész, akár egyénít, akár tipizál, a valóság emberi határain nem léphet túl!


EPIKUS SZÍNHÁZ
A brechti dramaturgia alapfogalma.
Azt jelenti, hogy a színházban valamilyen történetet mesélnek el, és nem akarják azt a látszatot kelteni, mintha a színpadon maga az élet zajlana.
Legfőbb ábrázolási módja a " V-effektus ".


EPIZÓD
A drámai mű fő cselekményvonalával lazábban összefüggő, annak menetét lényegesen nem befolyásoló mellékesemény.
Segít a közönség figyelmének ébrentartásában, bizonyos lélektani hatások feloldásában.


EPIZÓDSZÍNÉSZ
Az a színész, aki rendszerint epizódszerepet játszik.
Alapvető képessége, hogy rövid idő alatt, néhány vonással tud élő színpadi alakot teremteni.


ÉRZELGÉS
Mai értelemben túlhangsúlyozott, tartalmatlan érzelemnyilvánítás.


ÉRZELMI EMLÉKEZET
A színészi feladat kidolgozásakor az ihlet kiváltásához szükséges eszköznek tekinti az emberi pszichikum asszociációs emlékezeti lehetőségeire épülő érzelmet.
Dramaturgiailag általában nem hangsúlyos!


ESEMÉNYJÁTÉK
A 20. század első harmadától kezdve különböző aktuális, rendszerint politikai tényanyagok irodalmi megformálás nélküli színpadra alkalmazása.
Az agitációs-propaganda színpadok egyik fő színjáték típusa.


ESZMEI MONDANIVALÓ
A színjáték egésze által kifejezett ideológiai jellegű alapvető gondolat.
Hordozói a rendező és a színész által interpretált helyzetek, jellemek és dialógusok.


ESZTRÁDMŰSOR
Rendszerint alkalmi jellegű, egyszer vagy néhányszor bemutatott vegyes típusú műsor.
Uralkodó vonása a vidámság, szórakoztatás!


EXODIUM / UTÓJÁTÉK /
Különálló kis színdarab az ókori latin színelőadások végén.


FARCE
Középkori eredetű, népies francia színjátéktípus.
Nyers tréfákkal, néha trágárságokkal fűszerezett, kizárólag szórakozást szolgáló szünetkitöltő darabocska.


FELÍRÁS
A próbákon előforduló fegyelmezetlenségek / késés, hiányzás, szerep nem tudása, stb. / rögzítése a próba végén a rendező utasítása alapján.


FÉLRESZÓLÁS
A drámai szövegnek az a része, amelyet az egyik szereplő úgy mond el, hogy partnerei ne hallják, csak a közönség.


FELÚJÍTÁS / REPRÍZ /
Valamely régebben bemutatott darab műsorra tűzése eredeti szereposztásban és rendezésben.


FELVONÁS
A terjedelmesebb színjáték egy szakasza.
Függönyhúzással kezdődik és függöny engedéssel végződik.


FELVONÁSKÖZ
Két felvonás közötti szünet.


FELVONÁSVÉG
A felvonás zárójelenete.
Az utolsó jelenet többnyire elmélkedést és az elkövetkezőkre vonatkozó utalást tartalmaz.


FÉNYFÜGGÖNY
A nézőtér éles megvilágítása a színpad felől.
Célja, hogy a néző ne lássa a színváltozást.


FESZÜLTSÉG
Általában az az izgalom, amelyet jó előadás esetén a színpadi játék idéz elő a nézőközönségben.
Fokozható a színész és a rendező oldaláról is sűrítettséggel, késleltetéssel, árnyalt jellemrajzzal, stb.


FIGURINE
1. Egészen rövid, esetleg csak villanásnyi szerep, amely mégis képes valamilyen típus vagy tipikus emberi mozzanat hangsúlyos ábrázolására.
2. A jelmeztervező kis jelmeztervei.


FIGYELŐ LYUK
Az előfüggönyön kiképzett nyílás, melyen keresztül a nézőtér megfigyelhető.


FOLYAMATOSSÁG
A műalkotás egyik esztétikai és a műélvezet egyik lélektani feltétele, mind térbeli, mind időbeli vonatkozásban.


FORDULAT
A színjáték meséjének a megkezdett vonaltól eltérő, más irányba fordulása.
A cselekmény érdekességének fokozására szolgáló eszköz.


FORMALIZMUS
A művészi forma öncélúvá válása.
A színpadi rendezés szembefordul a mű belső mozgásának, tartalmának igényével.


FŐFELADAT
A mű alapeszméjében megmutatkozó írói szándék, melynek pontos kifejezése minden színész és rendező feladata.


FŐHŐS
A színpadi mű központi alakja.
Kiválasztása és ábrázolása egyszersmind állásfoglalás is, hiszen valamiben több vagy kevesebb az átlagembernél.


FŐSZEREP
A színjáték középpontjában álló legjelentősebb, legsúlyosabb s rendszerint a legterjedelmesebb szöveggel rendelkező vezető szerep.
Sok darabon belül több is van!


FŐVILÁGOSÍTÓ
" Világosító mesternek " is nevezik.
A színház világosító személyzetének a vezetője, az összes világosító berendezések irányítója.
Képesített elektrotechnikus, aki munkáját a rendező és a díszlettervező irányítása alatt végzi. Ezen személyek utasításait köteles pontosan betartani.

FUTURIZMUS
A színművészetben annak az avantgardista irodalmi irányzatnak a színházi változata, amely a naturalizmus valósághű ábrázolásmódjával szemben a tudatos komponáltság, a meglepetés és a váratlanság eszközeivel meghökkentő és groteszk hatások kiváltására törekszik.

 
 
/ Folytatás a 2. részben /

KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben